STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KONTRABASISTÓW

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2.

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7. 04. 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.. Nr 20 poz. 104 z 1989r.) i postanowienia niniejszego statutu.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§ 4.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II - Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 5.

1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kontrabasowej oraz wzmocnienie więzi pomiędzy polskimi kontrabasistami.

2. Stowarzyszenie współpracować będzie z innymi Stowarzyszeniami, organizacjami innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele.

§ 6.

1. Wszelkie środki finansowe i dobra materialne wygospodarowane przez Stowarzyszenie, Stowarzyszenie przeznaczać będzie na realizację celów określonych w statucie.

2. Stowarzyszenie cele określone w statucie, realizować będzie poprzez:

1) organizowanie koncertów, audycji radiowych i telewizyjnych, festiwali oraz konkursów muzycznych,

2) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi organizacjami politycznymi i instytucjami kulturalnymi,

3) organizowanie seminariów i kursów muzycznych,

4) działalność wydawniczą, fonograficzną i kolportażowa,

5) promowanie wybitnych instrumentalistów,

6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

7) finansowanie nagród i stypendiów dla osób realizujących lub predysponowanych do realizacji celów Stowarzyszenia, 8) prowadzenie zespołów instrumentalnych.

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, prawa i obowiązki

§ 7.

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający stałe zamieszkanie w Polsce i cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem spełnienia wymagań przewidzianych niniejszym statutem.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków rzeczywistych ( zwyczajnych)

2. członków honorowych

3. członków wspierających

4. członków kandydatów.

§ 9.

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być kontrabasista, obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych posiadający, co najmniej ukończoną średnią szkołę muzyczną II stopnia lub Liceum Muzyczne w Polsce lub równorzędne wykształcenie uzyskane za granicą.

2. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia staje się osoba, która spełnia wymogi wynikające z § 7 i 9 statutu, złoży pisemną deklarację o przyjęcie na członka, zostanie przyjęta przez Zarząd na członka Stowarzyszenia oraz wpłaci wpisowe na członkostwo.

3. Każdy członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz statutowych.

§ 10.

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia lub wybitnie zasłużona dla kultury i społeczeństwa. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia za zgodą tego członka.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego, w tym czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 11.

1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. Członka wspierającego Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji o przyjęciu do Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.

2.Członek wspierający Stowarzyszenie nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12. Członkiem kandydatem Stowarzyszenia mogą być uczniowie szkół muzycznych oraz sympatycy muzyki przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji o przyjęciu na członka i wpłaceniu wpisowego.

1. Członkowie kandydaci nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13.

Do praw o obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1. branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

2. przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,

3. uczestniczenie w walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia,

4. płacenie składek członkowskich.

§ 14.

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1) wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do zarządu,

2) wykluczenie członka z powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,

3) wykreślenie członka z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,

4) śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Uchwały w zakresie ustania oraz wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje zarząd Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia członkowi przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia, stosowne Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w tym zakresie są ostateczne.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

4) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia,

5) wybór zarządu Stowarzyszenia dokonywany w głosowaniu tajnym,

6) wybór Komisji Rewizyjnej dokonywany w głosowaniu tajnym,

7) rozpatrywanie odwołań od wykluczeń i wykreśleń z listy członków Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał dotyczących zbycia, lub nabycia nieruchomości,

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach przełożonych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia są: Zwyczajne Nadzwyczajne

2. Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na rok zawiadamiając członków o jego miejscu, terminie i porządku obrad listem poleconym wysłanym na 30 dni przed Zgromadzeniem. Zgromadzenia Stowarzyszenia mogą się odbywać na terenie całego kraju.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia członków Stowarzyszenia zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo wniosku podpisanego przez 10% członków rzeczywistych Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwołuje zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione podmioty.

§ 20.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia z wyjątkiem uchwał podanych w ust. 2 zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania przy obecności 50% ogólnej liczby członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień.

2. Uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub zmian w statucie będą zapadać większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zgromadzeniu przy obecności 50% członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zgromadzenia mogą być podjęte tylko wówczas, jeżeli byłyby umieszczone w porządku obrad podanym na zawiadomieniu.

4. Członkami uprawnionymi do głosowania nad uchwałami są członkowie rzeczywiści i honorowi Stowarzyszenia.

§ 21.

W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

1. członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym,

2. członkowie honorowi z głosem stanowiącym,

3. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym,

4. członkowie kandydaci z głosem doradczym.

§ 22.

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd wybierany jest na okres 3 lat, składa się z 5 osób. Ze swego grona Zarząd wybiera prezesa i wiceprezesów.

2. Do składania oświadczeń woli w tym również do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu z tym, że w sprawach ze stosunku pracy funkcję kierownika zakładu pracy pełni Prezes Zarządu.

3. W przypadku obejmowania spadku przez Stowarzyszenie, Zarząd zobowiązany jest złożyć oświadczenie o objęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 23.

1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

2) sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,

3) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności,

4) przyjmowanie na członków Stowarzyszenia,

5) nadawanie godności członka honorowego,

6) wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 24. Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 3 lat.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

§ 26.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,

2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań i bilansów,

3) składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 27.

W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy składu powołanego przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodu z majątku Stowarzyszenia oraz działalności publicznej.

§ 29.

Wysokość wpisu na członka Stowarzyszenia oraz wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków.

§ 30.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 31.

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu po podjęciu uchwały o likwidacji przez Walne Zgromadzenie członków według zasad przewidzianych w § 20 ust. 2 statutu.

2. Majątek pozostały po Stowarzyszeniu zostanie rozdysponowany stosownie do postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej według zasad obowiązujących dla podejmowania uchwał o likwidacji.

§ 32.

Statut Stowarzyszenia obowiązuje z chwilą zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Data rejestracji Statutu Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów: 18 marca 1994 roku

 

 

Copyright © 2024 Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów